Pomoc Żywnościowa POPŻ, Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021,  wydawane będą skierowania dla osób najbardziej potrzebujących, niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej  począwszy od 22 listopada 2021. Udzielana pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa przyczyniać się będzie do ograniczania …

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 01 września 2021r. do 15 września 2021r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Stypendium  może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, …

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 1 sierpnia 2021r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski można również składać w formie elektronicznej. Ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata świadczenia powinna nastąpić do 30 listopada, jeżeli rodzic złoży wniosek z wymaganymi …

Ważna informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START” (300 Plus)!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że w dniu 3 czerwca 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006).          Ustawa ta zmienia brzmienie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę …