Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno

Szanowni Państwo: Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie przystąpił do przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla naszej Gminy. Na potrzeby opracowania tego dokumentu strategicznego zarządzeniem NR 73/2022 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 15 września 2022 r powołany został  zespół  ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łopuszno na lata …

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informuję, iż na mocy ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, będzie realizował zadania związane z przyznaniem i wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych w których głównym źródłem ciepła  jest zgłoszone lub wpisane do centralnej …

Stypendium szkolne na rok 2022/2023

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2022/2023   Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (sierpień 2022r.) należy składać od 01 września 2022r. do 15 września 2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie ,ul. Strażacka 12. W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2022r. Stypendium szkolne …

Dodatek węglowy – wsparcie 3 000 dla gospodarstw domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, będzie realizował zadania związane z przyznaniem i wypłatą dodatku węglowego. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,  w przypadku gdy głównym …

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom …

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (tryb nadzwyczajny). Całkowita wartość projektu wynosi 18 000 000 zł. Okres realizacji projektu: od 24 lutego 2022 r. do …

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów z terenu Gminy Łopuszno

Mieszkańcy gminy Łopuszno  w wieku powyżej 65 lat mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”. To szansa na otrzymanie tzw. opaski bezpieczeństwa, która jest formą sprawowania opieki nad osobami starszymi na odległość. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie przystąpił do tegorocznej edycji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Placówka …

Świadczenie dla osób przyjmujących ukraińskie rodziny.

Od 16 marca 2022 r. Polacy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku                           z działaniami wojennymi po 24 lutym 2022r., mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/dzień/osobę z tytułu …