Trwałość rezultatów projektu „Fabryka młodości”

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Fabryka młodości ”, który był realizowany w okresie od 01.11.2019 – 31.10.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) informuje się, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (12 miesięcy). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie wykazuje gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w Klubach Seniora Eustachów i Gnieździska – gmina Łopuszno. Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez beneficjentów. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno pod numerem tel.  /41/ 39 14 282 lub 572 792 983.