„Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
Gmina Łopuszno otrzymała dofinansowanie w ramach  rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowych programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na łączną kwotę 101 088,00 zł.

Program Rządowy Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 jest to program adresowany do członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 41 39 14 282.