„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
W dniu 21 lutego 2023 r. Gmina Łopuszno otrzymała dofinansowanie w ramach  rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowych programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na łączną kwotę 96 000.00 zł.

Program Rządowy Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest to program adresowany do członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 41 39 14 282.