Informacje ogólne o programie

Rodzina 500 + – zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.

Wnioski będzie można składać osobiście w nowej siedzibie GOPS Łopuszno przy ul. Strażackiej 12  lub elektronicznie, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, od 1 kwietnia 2016 r.( z uwagi na utrudnienia związane ze zmianą siedziby GOPS w Łopusznie wnioski będą przyjmowane od 4 kwietna 2016 r. )  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, świadczenie zostanie przyznane i wyrównane wstecz od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Na  kolejne okresy, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku na okres zasiłkowy od 1 października do  30 września roku następnego

 Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) obywatelom polskim

2) cudzoziemcom:

– do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje:

– matce,

– ojcu,

– opiekunowi faktycznemu dziecka, albo opiekunowi prawnemu dziecka

na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00zł

pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie będzie mógł zamienić jego wypłatę na pomoc w formie rzeczowej lub usług, np. opłacanie żłobka.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku ustalania prawa na pierwszy okres tj. do 30 września 2017, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Prawo do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka.

Dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny

Dochód  członka rodziny-  to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego z zastrzeżeniem przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

zawierające informacje o:

– wysokości dochodu,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

– wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

– wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

– wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

– zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

– prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

– orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

– inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.