Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom …

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (tryb nadzwyczajny). Całkowita wartość projektu wynosi 18 000 000 zł. Okres realizacji projektu: od 24 lutego 2022 r. do …

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów z terenu Gminy Łopuszno

Mieszkańcy gminy Łopuszno  w wieku powyżej 65 lat mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”. To szansa na otrzymanie tzw. opaski bezpieczeństwa, która jest formą sprawowania opieki nad osobami starszymi na odległość. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie przystąpił do tegorocznej edycji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Placówka …

Świadczenie dla osób przyjmujących ukraińskie rodziny.

Od 16 marca 2022 r. Polacy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku                           z działaniami wojennymi po 24 lutym 2022r., mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/dzień/osobę z tytułu …

ŚWIADCZENIE 300 zł dla obywateli Ukrainy / ПІЛЬГА 300 ЗЛОТИХ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

  Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.   Kto może otrzymać świadczenia 300 zł  obywatel Ukrainy, …

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2022

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z …

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – ważne informacje !

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – ważne informacje ! W związku z konfliktem zbrojnym występującym za naszą granicą podjęłam decyzję, aby w geście solidarności na terenie Naszej Małej Ojczyzny zorganizować zbiórkę rzeczy i produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Jestem przekonana, iż wspólnymi siłami uda nam się skutecznie pomóc potrzebującym. W związku z powyższym zachęcam …

POMOC UKRAINIE – ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW

  Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno ! W związku z konfliktem zbrojnym występującym za naszą granicą podjęliśmy decyzję, aby w geście solidarności na terenie Naszej Małej Ojczyzny zorganizować zbiórkę artykułów dla uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy przekonani, iż wspólnymi siłami uda nam się skutecznie pomóc potrzebującym. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą …