Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że przystąpił do realizacji Programu „Korpus wsparcia seniorów” edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Z dniem 1 listopada 2023r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. Miasto i Gmina Łopuszno zamierza realizować tę formę wsparcia w ramach rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024.

Adresatami programu są seniorzy- mieszkańcy Miasta i Gminy Łopuszno w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia (dotyczy modułu II)

Będzie on realizowany w dwóch modułach.

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone będą w ramach Modułu I i obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II Programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

 

Osoby zainteresowane współpracą/pomocą prosimy o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, osobiście w siedzibie ośrodka, za pośrednictwem poczty elektronicznej : gops@gops-lopuszno.pl lub telefonicznie pod numerem: 41 39 14 282; 572 792 983.