Zapytanie ofertowe – Placówki Wsparcia Dziennego

Zapytanie ofertowe

1. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy doposażenia 5 Placówek Wsparcia Dziennego w ramach Projektu: „PLACÓWKI WSPRACIA DZIENNEGO W GMINIE ŁOPUSZNO” skierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: RPSW.09.02.00. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1.1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na zakup i dostawy. 1.2. Beneficjent  jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie przekracza wartość 50 tys. zł netto. 1.3. Zamówienie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 2. Zamawiający: GMINA ŁOPUSZNO Ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno NIP: 9591310747 REGON: 290680760 Telefon: 697630936 e-mail: gops@gops-lopuszno.pl 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa doposażenia dla 5 placówek wsparcia dziennego w gminie Łopuszno, w następujących miejscowościach: – Łopuszno, – Dobrzeszów, – Gnieździska, – Eustachów, – Rudniki. Kody CPV: 7461500-2 Stoły do tenisa stołowego 39541210-1Siatki wiązane 37461520-8 Rakietki do tenisa stołowego 37461510-5 Piłeczki do tenisa stołowego 37462000-4 Gry tarczowe i wyposażenie 37461220-5 Stoły do gry w piłkarzyki 37452710-1 Piłki tenisowe 37452730-7 Rakiety tenisowe 30231200-9 Konsole 30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów 30213100-6 Komputery przenośne 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 48311000-1 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 39162000-5 Pomoce naukowe 37524100-8 Gry edukacyjne 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 37533500-8 Stoły bilardowe 37452100-2 Badminton 37421000-5: Maty gimnastyczne 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamówienie zostało podzielone na 5 oddzielnych części. Część 1 – Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Łopusznie Część 2 – Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Dobrzeszowie Część 3 – Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Gnieździskach Część 4 – Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Eustachowie Część 5 – Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego w Rudnikach 4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Łopuszno – wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca. 4.3. Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. 4.4. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie z przedstawionym w wykazie. 4.5. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia wyposażenia zgodnego lub równoważnego pod względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w wykazie. 4.6. Realizacja przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku. 4.7. Zamawiający wymaga od wykonawcy aby wszystkie produkty wymienione w zamówieniu posiadały stosowną gwarancję na okres min. 24 miesięcy. 4.8. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. 5. Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji) Zapytanie ofertowe skierowane jest wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej. 6. Kryteria wyboru oferty: Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1: „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”: C = (CON / COB) x 100 % x 100 gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”; C ON – cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert; C OB – cena oferty badanej; W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 6.1. Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. 7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty: 7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 7.2. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę brutto za realizację całości zamówienia 7.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 7.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 7.5. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. 7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup i dostawę doposażenia dla Placówek Wsparcia Dziennego w ramach projektu „Placówki Wsparcia Dziennego w gminie Łopuszno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny. 7.7. Oferta powinna zawierać: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; (w oryginale); b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; c) Formularz RODO – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 d) Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy, Ofertę będzie składać Pełnomocnik; e) aktualny wydruk z właściwej ewidencji (CEIDG/KRS) 7.8. Informacje o zmianach w Zapytaniu ofertowym będą umieszczone na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. 7.9. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. 7.10. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert. 7.11. Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej części oddzielnie. 8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty: 8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Miejsce składania ofert: Biuro Projektu „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno, w dni robocze w godz. 8.00-15.00, w zamkniętej kopercie. Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego). 8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.06.2021 r. do godziny 10.00 8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. 8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. 9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: Mariusz Łuszczyński 516 286 221 10. Wykluczenie O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym. 11. Dodatkowe warunki 11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami. 11.2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona. 11.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 11.4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. 11.5. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 11.6. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 1 miesiąc po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem. 11.7. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy. 12. Wybór oferty najkorzystniejszej 12.1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 12.2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta. 12.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy. 12.4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) jego oferta zostanie odrzucona, a do podpisania umowy zostanie zaproszony oferent, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę. 13. Odrzucenie oferty 13.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie z załącznikami, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; c) zawiera rażąco niską cenę; d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów; e) wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający; f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 13.2. Zamawiający nie udzieli zamówienia jeśli: a) nie złożono żadnej oferty; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 13.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku, gdy oferty będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje będą przeprowadzone ze wszystkimi oferentami.

Załączniki do pobrania: 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę doposażenia dla 5 placówek wsparcia dziennego Gminy Łopuszno

Załącznik nr 1 do zapytania Ofertowego

załącznik nr 2 Formularz ofertowy

załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

załącznik nr 4 formularz RODO