Zespół interdyscyplinarny

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.

Skład Zespołu:

 1. Przewodniczący Zespołu – Łuszczyński Mariusz p.o. Kierownika GOPS w Łopusznie

 2. Zastępca – Serafin Barbara – pracownik socjalny GOPS w Łopusznie

 3. Sekretarz – Stachura Ewelina – pracownik socjalny GOPS w Łopusznie

 4. Barbara Kowalczyk – Bernat GOZ w Łopusznie

 5. Wioleta Kramarczuk – Asystent rodziny GOPS w Łopusznie

 6. Łukasz Wychowaniec – GKRPA w Łopusznie

 7. Dorota Bała – Dudek – pedagog szkolny ZS w Gnieździskach

 8. Teresa Jakubowska – PCPR Kielce

 9. Ilona Picheta – pedagog szkolny ZS w Łopusznie

 10. Joanna Miśta – Nyga – nauczyciel SP w Dobrzeszowie,

 11. Ewa Janowska Dzwonek – nauczyciel ZS w Łopusznie filia w Grabownicy

 12. Mróz Kamil – policjant KP w Strawczynie

 13. Ewelina Bernat – GKRPA w Łopusznie

 14. Teresa Pasowska – dyrektor ZSP Nr 5 w Łopusznie

 15. Agnieszka Przepióra – dyrektor ZS w Łopusznie filia w Lasocinie