Aktywna integracja w gminie Łopuszno

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie po raz kolejny przystępuje do realizacji projektu systemowego pn: „ Aktywna integracja w gminie Łopuszno” Okres realizacji projektu od 01 luty 2015 r. do 31 sierpień 2015 r.

Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7. 1. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 10 klientów GOPS w Łopusznie poprzez:

  • zmniejszenie deficytów, podwyższenie samoakceptacji oraz ograniczenie barier psychologicznych w celu zwiększenia aktywności,
  • dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
  • zdobycie/ podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia,

Grupą docelową projektu będzie 10 osób:

  • zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotne, pozostających bez zatrudnienia lub rolnicy,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • zamieszkałych na terenie gminy Łopuszno,
  • w wieku aktywności zawodowej,

Projekt obejmie grupę osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, mających problemy z wejściem i sprawnym poruszaniem się po rynku pracy. Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz kontraktu socjalnego.

Każda osoba zostanie objęta 3 instrumentami aktywnej integracji:
1 Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,
2 Porady psychologiczne indywidualne i grupowe,
3 Szkolenie zawodowe,