Zdjęcie przedstawia wózek inwalidzki

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z dnia 12.11.2020

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy