Świadczenie dla osób przyjmujących ukraińskie rodziny., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Świadczenie dla osób przyjmujących ukraińskie rodziny.

Od 16 marca 2022 r. Polacy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku                           z działaniami wojennymi po 24 lutym 2022r., mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/dzień/osobę z tytułu pomocy za okres nie dłuższy niż 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczeń może zostać przedłużony.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek, który należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno, w godzinach od 7.30 do 15.30. Do jego uzupełnienia wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy, którego  gości się, tj. imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – rodzajem i numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość). Przyznanie i wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, która może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania.  Świadczenie wypłacane jest z dołu za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy. Aby uzyskać świadczenie za kolejny okres, należy złożyć ponownie wniosek.

Do pobrania:

Wniosek

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania