Informacja dla ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Informacja dla ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2022 r. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Łopuszno informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 34 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy).

Gmina Łopuszno informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w 2022 roku. Wnioski o zakup prosimy składać na piśmie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas niezbędne jest opatrzenie wniosku  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Aby kupić węgiel od samorządu w 2022 roku, mieszkańcy są zobowiązani do złożenia wniosku o zakup preferencyjny.

Każda uprawniona osoba może w danym okresie złożyć tylko jeden wniosek !

Do zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która:
– spełnia warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego,

– nie zakupiła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy.

Węgiel kamienny (groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach:

– do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

– do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

 

Przed dokonaniem zakupu każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zapoznania się z Certyfikatem jakości potwierdzającym parametry jakościowe węgla.

 

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCA:

1. Złożenie wniosku przez mieszkańca do GOPS-U, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno

2. Weryfikacja wniosku przez GOPS.

3. Kontakt telefoniczny pracownika GOPS-u z mieszkańcem.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku:

4. Wpłata mieszkańca za węgiel na rachunek bankowy wskazany przez gminę:

95    8499    0008    0000    0071    2000    0096

W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz adres odbiorcy węgla

5. Wystawienie faktury VAT na podstawie dokonanej wpłaty i jej odbiór przez mieszkańca z Urzędu Gminy.

6. Odbiór węgla na wskazanym składzie opału na podstawie faktury.

 

Wniosek do pobrania tutaj:  WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO.pdf

Druki wniosku dostępne będą również w Urzędzie Gminy , Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz u Sołtysów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: (41) 39-14-282

lub

Urząd Gminy w Łopusznie:(41) 382-12-43

 

Załączniki: 

  1. WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  /  WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO.doc
  2.  Informacja dot. zakupu preferencyjnego paliw stałych
  3. Klauzula informacyjna.