Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2021/2022, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 1 sierpnia 2021r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski można również składać w formie elektronicznej.

Ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata świadczenia powinna nastąpić do 30 listopada, jeżeli rodzic złoży wniosek z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2021 r. Gdy wniosek zostanie złożony w terminie od 1 września do 31 października, to zasiłek zostanie wypłacony do 31 grudnia 2021 r. Termin wypłaty do końca lutego 2022 r. został przewidziany dla wniosków złożonych   w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.  Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie uczącej się.

Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18. roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
  • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku niewielkiego przekroczenia kryterium dochodowego, istnieje możliwość przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przy zastosowaniu zasady  „złotówka za złotówkę”.