Świadczenia rodzinne – wymagane dokumenty

Prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) ustala się na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego).

I. Zasiłek rodzinny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

3. „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”,

4. „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) kserokopie dowodów osobistych (obojga małżonków),

2) odpis skrócony aktów urodzenia dzieci,

3) zaświadczenie ze szkoły do 9 września b.r.

4) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2015r.

UWAGA istnieje możliwość pobrania zaświadczenia z US przez tut. Ośrodek, warunkiem jest złożenie wniosku o zasiłek rodzinny.

a. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego za 2015r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w 2015r.,

5) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2015r. pełnoletnich dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

6) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

UWAGA istnieje możliwość pobrania zaświadczenia z ZUS przez tut. Ośrodek, warunkiem jest złożenie wniosku o zasiłek rodzinny.

7) kserokopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej alimenty,

8) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2014r. – w przypadku, gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,

9) dokument potwierdzający wysokość uzyskanego przez dziecko w 2014r. stypendium

10) dokument określający datę utraty dochodu (np. kserokopię świadectwa pracy / kserokopię decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy) oraz wysokość utraconego dochodu

11) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. kserokopię umowy o pracę / zlecenie / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / kserokopię decyzji z urzędu pracy / kserokopię decyzji o przyznaniu renty) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty),

12) kserokopię aktu zgonu małżonka (oryginały do wglądu) lub odpis zupełny aktu urodzenia dzieci, gdy ojciec jest nieznany, w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci,

13) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

a. zaświadczenie od lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

14) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

a. zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony (od kiedy do kiedy i na jakie dziecko),

b. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

c. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby ubiegającej się o urlop wychowawczy lub oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych wraz z imiennym raportem miesięcznym osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek,

15) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,

b. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

c. zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjanej.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Należy również w przypadku kserokopii dokumentów posiadać przy sobie oryginały dokumentów do wglądu!


II. Zasiłek pielęgnacyjny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

1) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginały do wglądu),

2) kserokopię dowodu osobistego (oryginały do wglądu) i, jeżeli strona wnioskuje o zasiłek pielęgnacyjny na dziecko, kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka oraz kserokopię dowodu osobistego drugiego z rodziców.

III. Świadczenie pielęgnacyjne

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

1) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki (oryginały do wglądu),

2) kserokopie dowodów osobistych (oryginały do wglądu) oraz kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, jeżeli osobą wymagającą opieki jest niepełnoletnie dziecko,

3) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające brak zarejestrowania jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,

4) kserokopie wszystkich świadectw pracy osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

5) zaświadczenia z urzędu pracy o okresach zarejestrowania oraz wypłaconych zasiłkach dla bezrobotnych,

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Należy również w przypadku kserokopii dokumentów posiadać przy sobie oryginały dokumentów do wglądu!

IV. Specjalny zasiłek opiekuńczy

1) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej (oryginał do wglądu),

2) kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy oraz osoby niepełnosprawnej (oryginały do wglądu),

3) kserokopie dowodów osobistych obydwojga rodziców w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy na rodzica pozostającego w związku małżeńskim (oryginały do wglądu),

4)kserokopie dowodów osobistych rodzeństwa osoby ubiegającej się o świadczenie na rodzica,

4) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności drugiego rodzica, w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy na rodzica pozostającego w związku małżeńskim (oryginał do wglądu),

5) kserokopia aktu zgonu małżonka osoby niepełnosprawnej (oryginał do wglądu),

6) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające brak zarejestrowania jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,

7) kserokopie wszystkich świadectw pracy (oryginały do wglądu),

8) kserokopie umów zlecenia (oryginały do wglądu),

9) zaświadczenia z urzędu pracy o okresach zarejestrowania oraz wypłaconych zasiłkach dla bezrobotnych,

10) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów są tożsame jak do zasiłku rodzinnego (uwzględnia się dochody rodziny sprawującej opiekę i wymagającej opieki).

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

V. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wszczyna się na podstawie wniosku, który można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Do wniosku należy dołączyć :

1) kserokopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

2) kserokopię dowodów osobistych obojga rodziców (oryginały do wglądu),

3) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu,

4) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów są tożsame jak do zasiłku rodzinnego.