Stypendia socjalne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 02 września 2019r. do 15 września 2019r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium  może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

–       rodziców (prawnych opiekunów)

–       pełnoletniego ucznia,

–       dyrektora szkoły lub kolegium.

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (sierpień 2019r.) należy składać od 02 września 2019r. do 15 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie ,ul. Strażacka 12.

W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2019r.

Stypendium  szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .

Załączniki do pobrania:

Wniosek-o-STYPENDIUM-SZKOLNE-2019 2020

zaświadczenie-o-wynagrodzeniu-wzór-do-stypendium

Klauzula-informacyjna-przesłanka-przepis-prawa