Stypendia socjalne

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (sierpień 2023r.) należy składać od 01 września 2023r. do 15 września 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie ,ul. Strażacka 12.

W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2023r.

Stypendium szkolne przysługuje:

1)uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać 600 zł na osobę w rodzinie ucznia.  Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest według zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.

Stypendium  szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur , rachunków  za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie .

Do pobrania: 

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE