Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 (M.P.2015.821).

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:

1)      dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)      uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)      osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, tj. kwoty 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i kwoty 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski o bezpłatne posiłki w szkole będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie od miesiąca sierpnia 2018r.

Osoby które złożą wniosek do dnia 15 sierpnia 2018 r. będą miały przyznane dożywianie od września 2018 r, natomiast osoby, które złożą wniosek w późniejszym terminie otrzymają decyzję przyznającą dożywianie od miesiąca października 2018, jeśli spełnią kryteria uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku.