blog

Program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Informacja o programie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Informujemy, że Fundacja Wspierania Praworządności „Zdązyć z Pomocą” z siedzibą w Krakowie realizuje Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej współfinansowany ze śroedków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019 – 2021.
Z bezpłatnej oraz profesjonalnej pomocy skorzystać mogą osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe.
W mieście Kielce został utworzony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, czynny codziennie od poniedziałku do soboty oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Powiat Kielecki z Lokalnym Punktem w Mniowie przy ulicy Centralnej 11, dyżur odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 16:00,
Miasto Kielce z Okręgowym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Kielcach przy ulicy Planty 6/2, dyżur pełniony codziennie od poniedziałku do soboty
w godzinach:
– poniedziałek- 12:00 do 20:00,
– wtorek, środa, czwartek i piątek- od 9:00 do 16:00,
– sobota- od 9:00 do 13:00
Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne.
Funkcjonuje także 24- godzinny dyżur telefoniczny pod numerem 531 618 359 do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również w niedzielę
i święta.
W ramach projektu Fundacja będzie zupełnie nieodpłatnie świadczyć pomoc:
a) dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych  oraz świadków i osób najbliższych  odpowiednio poprzez:
– pomoc prawna, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów
(mediacje),
– pomoc psychologiczna, psychiatryczna, psychoterapeutyczna,
– pomoc udzielana przez osoby pierwszego kontaktu, organizowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,
b) dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:
– pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada
w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
– organizowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych,
w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
– pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego,  szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Odpowiednio do wieku
i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
– usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła
w wyniku przestępstwa,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10,
– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży ,bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
– finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego w raz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4,
– finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2018r, poz. 1202 ze zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy,
– zakup urządzeń i wyposażenia,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych.