Program Operacyjny Pomoc Żwywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Program Operacyjny Pomoc Żwywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2020,  wydawane będą skierowania dla osób najbardziej potrzebujących niezbędne do otrzymania żywności począwszy od m-c października 2020.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Osoby ubiegające się o przyznanie żywności z Podprogramu 2019 muszą spełnić następujące kryteria dochodowe:

  • 1402,00 zł -na osobę samotnie gospodarującą,
  • 1056,00 zł – na osobę w rodzinie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie

ul. Strażacka 12

26-070 Łopuszno

pod numerami telefonu : 41 391 42 82,  kom. 572 792 983