Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy w Łopusznie za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie sporządzony na dzień 31.12.2018r. wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Łopuszno: klinknij tutaj