Dodatek węglowy – wsparcie 3 000 dla gospodarstw domowych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Dodatek węglowy – wsparcie 3 000 dla gospodarstw domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, będzie realizował zadania związane z przyznaniem i wypłatą dodatku węglowego.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,  w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi  (tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r, 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strażackiej 12, Łopuszno od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, we wszystkich pokojach OPS !

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać pod nr tel. 41 39 14 282  lub osobiście w siedzibie OPS

Załączniki:

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r Z RODO – Wniosek o dodatek węglowy

KLAUZULA INFORMACYJNA dodatek węglowy